New Brunswick Kinesiology Association - Association de kinésiologie du Nouveau-Brunswick

Contact Us

New Brunswick Kinesiology Association
Association de Kinesiologie du Nouveau Brunswick
Box 1510
Moncton, NB E1C 8T6

Tel:(506) 855-7869
Email: nbkaaknb@gmail.com

Facebook: New Brunswick Kinesiology Association

Twitter: www.Twitter.com/@nbkins

Back to Top
New Brunswick Kinesiology Association - Association de kinésiologie du Nouveau-Brunswick